Валентин Пенчев

ембриолог

Валентин Пенчев е ембриолог, който от 2018 година работи в Adella Clinic. Участва в изграждането на лабораторията по клинична ембриология за целите на човешката асистирана репродукция. Освен в асистирането на лекарите и АГ-специалистите при извършване на съответните видове манипулации и интервенции, Валентин Пенчев обучава клинични ембриолози за самостоятелна работа.

Завършва магистърска степен „Генно и клетъчно инженерство” през 2011 година, като преди това получава бакалавърска степен „Молекулярна биология” в СУ „Св. Климент Охридски”. От 2013 година е докторант по молекулярна биология в Център по молекулна медицина, където работи в областта на човешката молекулярна генетика.

От 2009 година работи като молекулярен биолог и ембриолог в Медицински Център „РепроБиоМед” ООД. От 2012 година е координатор на новоизградено звено към центъра по молекулярна диагностика и развойна дейност – Офис за технологичен трансфер в областта на молекулярната генетика и диагностика (ОТТМГД). Ембриолог-консултант е и към МБАЛ „Бургас” АД.

Валентин Пенчев има основна роля за изработването на първите предимплантационни генетични диагностики с цел установяването на наличието на анеуплоидии в Румъния и Сърбия.

Сертифициран е и от Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE) като клиничен ембриолог. През 2016 година е сертифициран за старши ембриолог от ESHRE. Научен консултант е в изработването на две дипломни работи за придобиване на ОКС „Магистър”.

Adella Fertility